1H.H Shrimath Yadavendra (I) Thirtha Swamiji
(Samadhi : Wednesday 26-6-1608 Ashada B. 5, 1530 (Keelaka))
2H.H Shrimath Keshavendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Sunday, 27-2-1670 Phalguna B. 3, 1591 (Sawnya))
3H.H Shrimath Upendra (I) Thirtha Swamiji
(Samadhi : Saturday 24-10-1674 Kartika S. 6, 1596 (Ananda))
4H.H ShrimathYadavendra(II) Thirtha Swamiji
(Samadhi : Saturday 15-9-1711 Bhadrapada S. 15,1633 (Khara) )
5H.H Shrimath Raghavendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Monday 15-2-1725 Phalguna S. 14, 1646 (Krodhi) )
6H.H Shrimath Devendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : 1740 AD)
7H.H Shrimath Madhavendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Tuesday 1-8-1775 Shravana S. 5, 1697 (Manmatha) )
8H.H Shrimath Jnanendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : 1760 AD)
9H.H Shrimath Yadavendra (III) Thirtha Swamiji
(Samadhi : Wednesday 10-3-1773 Phalguna B. 2, 1694 (Nandana))
10H.H Shrimath Upendra (II) Thirtha Swamiji
(Samadhi : Friday 2-12-1791 Marghashira S. 7, 1713 (Virodhikritu))
11H.H Shrimath Rajendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Thursday, 30-5-1799 Vaishakha B. 11, 1721 (Siddharthi))
12H.H Shrimath Sureendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Friday 16-6-1831 Jeshta S. 7. 1753 (Khara) )
13Shrimath Vishnu Thirtha Swamiji
(Samadhi : Not Known)
14H.H Shrimath Vibhudendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Thursday 27-2-1834 Magha B. 5, 1755 (Vijaya))
15H.H Shrimath Sumathindra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Friday 31-1-1851 Pushya B. 30, 1772 (Sadharana) )
16H.H Shrimath Vasudendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Monday, 16-5-1859 Vaishakha S. 15, 1781 (Siddharthi)
17H. H Shrimath Bhuvanendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Friday 26-11-1886 Margashira S. 1, 1808 (Vyaya))
18H.H Shrimath Varadendra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Wednesday 24-6-1914 Ashada S. 2, 1836 (Ananda))
19H.H Shrimath Sukrathindra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Sunday 10-7-1949 Ashada S. 15.B.1 (Virodhi))
20H.H Shrimath Sudhindra Thirtha Swamiji
(Samadhi : Sunday 17-1-2016 Pushya S. 8, 1937 (Manmatha))
21H.H Shrimath Samyamindra Thirtha Swamiji
(Present Mathadhipati)